Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.lelasocks.sk medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Damiano s.r.o., so sídlom Pod trnkami 4529/15, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56423/N, IČO: 54366038, DIČ: 2121643766, IČ DPH: SK2121643766, bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN SK0583300000002602108229, BIC/SWIFT: FIOSKBAXXX a kupujúcim, ktorým sa v zmysle a na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Orgán dozoru pre ochranu spotrebiteľa:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dohľadu
tel. č. 037/772 02 16, fax č.: 037/772 00 24, elektronická schránka: nr@soi.sk
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).

Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto obchodných podmienkach medzi predávajúcim a  spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto obchodných podmienkach medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Všetky ceny ponúkaného tovaru a služieb uvedené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.doni-naturali.sk sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu za prepravu a doručenie tovaru kupujúcemu alebo iné voliteľné služby. Predávajúci má právo kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Záväznými pre obe zmluvné strany sú ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci môže na stránke internetového obchodu predávajúceho vytvoriť objednávku na základe ponuky tovaru vyplnením a odoslaním elektronického formulára.
Kupujúci môže nakupovať bez registrácie alebo sa na stránke predávajúceho zaregistruje a vytvorí si užívateľský účet. Prístup k užívateľskému účtu kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré je kupujúci povinný chrániť pred stratou a zneužitím.
Užívateľský účet nemôže byť prístupný nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového alebo softwarového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo kupujúci berie na vedomie a akceptuje.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho najmä v prípade, ak svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako dva roky alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok.

Pri vytvorení objednávky kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Následne uvedie všetky požadované údaje ako je množstvo tovaru, kontaktné údaje, vyberie spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. V objednávaní tovaru buď pokračuje výberom ďalších produktov alebo objednávku odošle potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Všetky potrebné údaje je kupujúci povinný uvádzať úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, taktiež s podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho elektronickou alebo písomnou formou.
Kópiu týchto obchodných podmienok dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

Z procesu uzatvorenia kúpnej zmluvy vyplývajú určité práva a povinnosti ako na strane predávajúceho, tak na strane kupujúceho.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob doručenia a tovar prevziať.
V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na doručenie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.
V procese objednávky tovaru a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, má kupujúci, podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na tomto odkaze.
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy manipuloval s tovarom s náležitou starostlivosťou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

Záručná doba
Spotrebiteľovi je na dodaný tovar poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva spotrebiteľa
Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nesprávneho ošetrovania; v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený; v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom alebo iného nesprávneho zásahu.
Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má právo na:
• bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
• výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
• výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
• výmenu tovaru,
• odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.